Genel Kurulda Sayın Hasan Fehmi Kinay'ın Konuşmasına Cevap

27 Nisan 2010 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.05
BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKCİ (Konya)
----- 0 -----
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96?ncı Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
?
BAŞKAN - Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük?ün 19?uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.
 
                                                                                           27.04.2010
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulu; 27.04.2010 Salı günü (Bugün) toplanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.
 
                                                                                    Kemal Kılıçdaroğlu
                                                                                            İstanbul
                                                                                     Grup Başkanvekili
Öneri:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler Kısmında yer alan (Tasfiye halindeki bir finans kurumunun oluşturduğu mağduriyet hakkında); (10/688) esas numaralı Meclis Araştırma Önergesinin görüşmesinin, Genel Kurul'un, 27 04.2010 Salı günlü birleşiminde yapılması önerilmiştir.
BAŞKAN ? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi üzerinde ilk konuşmacı, lehte olmak üzere, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart.
Sayın Kart, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
ATİLLA KART (Konya) ? ?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim.
Grup önerisi üzerinde, aleyhte olmak üzere Sayın Hasan Fehmi Kinay, Kütahya Milletvekili.
Buyurun efendim.
HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) ? ?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum
Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Akif Hamzaçebi?nin yazılı bir müracaatı var burada. 2005 yılında kendisinin vermiş olduğu bir önergeyle Bankacılık Yasası?nda bir değişiklik olduğu Sayın Hasan Fehmi Kinay tarafından ifade edildiği söylendi. Bu hususta bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için benim söylediğim, verdiğim önerge daha sonra Genel Kurulda değiştiriliyor. Bir açıklama talebi vardır. Kendisine iki dakikalık süre vereceğim.
Sayın Hamzaçebi, buyurun efendim.
KAMER GENÇ (Tunceli) ? Ondan sonra ben de söz istiyorum Sayın Başkan.
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkana da bana söz hakkı vermiş olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum.
Biraz önce burada konuşan Kütahya Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Kinay, İhlas Finansla ilgili olarak geçmişte yapılan bir düzenlemeye ilişkin açıklamasında, benim dinlediğim ve tanık olduğum kadarıyla, o günleri belki iyi takip etmemiş olmaktan kaynaklanmış olacak, doğru bilgileri vermedi. Ben o doğru bilgileri vermek için huzurunuzdayım.
2005 yılında Bankacılık Yasası?nı Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti, yürürlüğe girdi, hâlen yürürlükte olan bir Yasa. Bu Yasa?nın Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında ben arkadaşlarımla birlikte bir önerge verdim. Önerge, İhlas Finansın tasfiyesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu yetkili kılıyordu. Düzenleme bu, ?Hazine kaynaklarıyla bunu tasfiye edelim, hazineye buradan bir yük yaratalım.? anlamında bir düzenleme değildi kesinlikle. Sayın Kinay bunu böyle açıkladı, böyle bir önerge değil. Nasıl, batık bankalarla ilgili olarak, banka patronlarına, banka sahiplerine TMSF, -daha sonra BDDK?dan ayrılıp TMSF oldu o kurum biliyorsunuz- bütün gücüyle gidip, o kişilerin, batık banka sahiplerinin mal varlığına el koyup, bunları tasfiye edip parasını hazineye yatırıyor veya mevduat sahiplerine aktarıyorsa, aynı düzenlemeyi İhlas Finansın sahipleri için de istemiştik. Kabul edilen buydu ancak Genel Kurulda Sayın Başbakanın talimatıyla, bildiğimiz kadarıyla, bu düzenleme madde kapsamından çıkarılarak 800 milyon dolara yakın alacağı olan 100 bin vatandaşımız mağdur edilmiştir. Gerçek budur.
Hepinize saygılar sunuyorum tekrar. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.