CHP olarak milletin Bütçe Hakkı'na sahip çıkmak hem görevimiz, hem de sorumluluğumuzdur.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ve İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
M.AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
(29.12.2012)

AKP İktidarı 4 Temmuz 2012?de çıkardığı 6353 sayılı Yasayla, kendini hesap verme yükümlülüğünden azade kılan düzenlemeler yaparak TBMM?nin ?Bütçe Hakkı'?na yani demokrasiye siyasal bir darbe indirmişti. AKP?nin yaptığı bu siyasal darbe nedeniyle Hükümetin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu, Sayıştay Raporları olmadan görüşülmüş ve dolayısıyla Hükümet 2011 Bütçesiyle yaptığı harcamaların hesabını halkın temsilcisi olan TBMM?ye vermemişti.
Anayasa Mahkemesi, açtığımız iptal davasını 27.12.2012 tarihinde görüşerek aldığı kararla TBMM?nin ?Bütçe Hakkı?na, yani demokrasiye sahip çıkarak, AKP?nin demokratik sistemin temelini oluşturan Bütçe Hakkı'na karşı yapmış olduğu siyasal darbeye ?DUR? dedi.
Anayasa Mahkemesi, 4 Temmuz 2012 tarihinde kabul edilen 6353 sayılı Kanunun 45 nci maddesiyle 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 35 nci maddesine eklenen (2) numaralı fıkrada yer alan;
(a) bendindeki, Sayıştay?ın örneğin  kamu kurumlarının yapım işlerinde yasalara aykırı ?süre uzatımı? vererek fiyat farkı ödenmesi gibi mali sonuçlar doğuran idari kararları denetleyemeyeceğine ilişkin hüküm ile yine Sayıştay?ın TBMM adına yapacağı denetimlerde, neleri nasıl denetleyeceğine denetlediği kurumu da ortak eden kuralları;
(b) bendindeki, Sayıştay?ın kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması ve harcanmasını  verimlilik, tutumluluk ve etkililik ilkelerine göre  denetleyemeyeceğine ilişkin kuralları;
(c) bendindeki, Sayıştay denetimlerini denetlediği idarelerin çıkardıkları düzenleyici işlemler ile verdikleri idari görüşlere tabi kılan ve Sayıştay yargılama dairelerinin yetkisinde olan mali mevzuatı yorumlama yetkisini, Sayıştay Başkanı ile Sayıştay?ın denetlediği idarelere devreden düzenlemeleri;
(ç) bendindeki, Sayıştay denetimi sonucunda denetçiler tarafından düzenlenecek raporlarda yasalara aykırı olan iş ve işlemler yanında, uygun olanlara da yer verileceği ve böylece örneğin yaklaşık 22 kamyon dolusu evraka konu hesap ve işlemi olan Milli Eğitim Bakanlığı için yaklaşık 400.000 sayfalık denetim raporu düzenleneceğini öngören hüküm; denetçilerin uygun gördüğü iş ve işlemler için sonradan yasalara aykırılıktan söz edilemeyeceği ve dolayısıyla Sayıştay yargılama daireleri ile kurullarının yetkisini denetçilere devrederek Sayıştay?ı hukuka uygun denetim yapamaz hale getiren düzenlemeleri;
iptal etmiştir.
Anayasa Mahkemesi aynı Kararıyla ayrıca;
- 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanun uyarınca, EPDK tarafından yapılması gereken 5346 sayılı Kanun kapsamındaki elektrik üretim tesisleri ile elektrik üretimi yapılan diğer tesislerin lisansı kapsamındaki inceleme ve denetimlerin,  EPDK tarafından yetkilendirilecek özel denetim şirketleri tarafından yapılmasını, dolayısıyla EPDK?nın denetim yetkisinin özel firmalara devredilmesini öngören düzenlemeleri;
- İşsizlik Sigortası Fonu?nun finansal araçların alınması ve elden çıkarılması işlemlerinden elde ettiği gelirlerden 15.6.2012 tarihinden önce Gelir Vergisi kesintisi yapılmaması gerekirken; hukuka aykırı olarak yapılan kesintiler nedeniyle açılmış olan davalar hakkında, davayı gören mahkemece veya temyiz edilmiş ise Danıştay?ca karar verilmesine yer olmadığına kararı verileceğine ve verilen yargı kararlarının da uygulanmayacağına ilişkin düzenlemeleri;
de iptal etmiştir.

Şimdi Sayıştay'dan, daha önce iptal edilen hükümleri dayanak göstererek 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile 2011 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı ekinde TBMM ye göndermediği raporları göndermesini bekliyoruz. Artık Sayıştay'ın raporları göndermemek için gerekçe gösterebileceği yasal bir engel de bulunmamaktadır. Anılan Kanun Tasarılarının yasalaşmış olması raporların gönderilmemesine gerekçe olamaz.
CHP olarak milletin Bütçe Hakkı'na sahip çıkmak hem görevimiz, hem de sorumluluğumuzdur. Konuyu millet adına takip edeceğiz.
Saygılarımla.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.