Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 1. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

4 Şubat 2010 Perşembe


BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKCİ (Konya)
?
3. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S. Sayısı: 383) --- (x)
?
BAŞKAN - Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa, o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. (CHP sıralarından gürültüler)
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk.
Bu iki önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 383 Sıra Sayılı Tasarının adının ?Terörle Mücadele Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı? olarak 1. maddesinin de aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
                                                        M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları
 ?Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı; terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kurulması ile teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2/i maddesi hükümleri saklıdır.?
BAŞKAN ? Komisyon katılıyor mu önergeye?
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) ? Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN ? Hükûmet?
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) ? Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının ismiyle içeriği arasında herhangi bir uyum olmadığını birinci bölüm üzerindeki konuşmamda ifade etmiştim. Tasarı metnine baktığımızda kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili hiçbir hükmün veya hiçbir ibarenin, hiçbir cümlenin yer almadığını görüyoruz.
Önergeyle, birinci olarak ?Bu isimle tasarının içeriği arasında bir uyum sağlayalım.? diyoruz. Kamu güvenliğinin iç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele gibi alanları vardır. Tasarı sadece terörle mücadeleyi konu almaktadır. O nedenle kamu düzeniyle de ilgisi olmayan bu tasarının, bu müsteşarlığın isminin ?terörle mücadele? olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz. Bu son derece doğru bir düzenlemedir.
İkinci olarak: Bu 1?inci madde vesilesiyle tasarının tümünü ilgilendiren bazı konularda sizlerin dikkatine bazı bilgileri ve görüşlerimi sunmak istiyorum: Başbakanlığa bağlı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün başarılı olamamasının nedeni, bu Genel Müdürlüğe koordinasyon görevi verilirken aynı zamanda bu Genel Müdürlüğe hizmet edecek bir terörle mücadele koordinasyon kurulunun kurulmamış olmasıdır. Tasarı bunu kuruyor, bu olumlu bir adımdır, olumlu bir düzenlemedir ancak koordinasyon mevkisi olarak, birimi olarak Başbakanlık yerine İçişleri Bakanlığına bağlı bir müsteşarlığın tercih edilmesi yanlıştır. Bizim kamu yönetim sistemimizde koordinasyon daima Başbakanlık tarafından yürütülür. Sekreterya işiyle görevli 94 kişilik bir müsteşarlığın doğru olmadığını ifade ettim ama siyasi tercih bu yönde olabilir ama gelin, bu koordinasyon birimini Başbakanlıkta kuralım, kurmuyorsanız bile, bu tasarının ismiyle içeriği arasında bir uyum sağlayalım. Bunu ayrıca ilave etmek istiyorum.
Yine, terörle mücadele koordinasyon kurulunun yapısı güçlü değildir. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Anayasa?yla, güvenlik konularında görevli bir kurumun personeli olmasına rağmen, terörle mücadele koordinasyon kurulunda yer almamaktadır. Bunun sivilleşmeyle herhangi bir ilgisi yoktur. Anayasal bir kurumun genel sekreterini buraya dâhil etmemek kadar yanlış ve eksik bir düşünceyi düşünemiyorum.
Yine -Sayın Bakan da konuşmalarında ifade ettiler- terör sadece ulusal bir konu da değildir, uluslararası boyutu olan bir konudur.
Yine, terörün finansman kaynaklarının kurutulması önemli bir konudur. Bu konu da müsteşarlığın görevleri arasında olmak durumundadır ancak müsteşarlığın görevlerine baktığımızda, bu konularda hiçbir ibarenin yer almadığını görüyoruz. Bu konularda görevli olan Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK?ın Başkanını da terörle mücadele koordinasyon kurulunun asli üyesi olarak göremiyoruz. Bunu burada ifade etmek, belirtmek son derece doğrudur. İlgili maddede, 4?üncü maddede ?İlgili olan diğer kamu kurumlarının yetkilileri de bu koordinasyon kuruluna davet hâlinde katılır.? şeklindeki hüküm yeterli değildir. MASAK Başkanının ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin tasarıda yani 4?üncü maddede ismen sayılması terörle mücadele konusunda ve onun finansman kaynaklarının kurutulması konusundaki bir kararlılığı ifade etmek açısından da önemlidir.
Müsteşarlık, müsteşar yardımcıları var, 2 tane müsteşar yardımcısı. 94 kişilik bir müsteşarlıkta müsteşar yardımcısına gerek olmadığını düşünüyorum, gereksiz bir idari kademedir. Ayrıca, tasarıya ekli teşkilat cetvelinde 2 müsteşar yardımcısı kadrosuna yer verilirken, müsteşar yardımcılarıyla ilgili tasarı maddesinde ?Müsteşara yardımcı olmak üzere 2 müsteşar yardımcısı görevlendirilir.? hükmü yanlış. Görevlendirme ne demektir? Kadrosu olmayan kişileri görevlendirmedir. Bu, kadrolu kişidir; kadrosu müsteşar yardımcısı, onu görevlendiririz diyorsunuz. Böyle bir yasal düzenleme, anlaşılan, Maliye Bakanlığının veya Devlet Personel Başkanlığının da dikkatinden kaçmış veya oralardan geçirilmemiş. Yani amatörce bir yaklaşım var yasa metninde.
Yine, bizim 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na göre kadrosuz memur çalıştırılamaz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Tamamlıyorum Sayın Başkan.
 10 tane müşavir var burada, bakıyorum ?10 tane müşavir görevlendirilir.? diyorsunuz.  Kadro cetveline bakıyorum, ekli kadro cetvelinde müşavir kadrosu yok. Müşavir kadrosu olmadan, siz, kanun metninde ?Müsteşarlıkta 10 tane müşavir görevlendirilir.? diyebilir misiniz?
Bunun gibi, daha sayabileceğim çok fazla düzenleme var, amatörce yazılmış. Tek ustaca yazılmış maddesi istihbarat değerlendirme merkezi. Evet, o madde ustaca yazılmış. O da teşkilat cetvelinde yok ama kanun metninde var. Hem kanun metninde ?İstihbarat değerlendirme merkezi kuruyorum.? diyeceksiniz hem teşkilat cetvelinde yok. Ustaca yazılmış olması -mecazi anlamda tabii ki- orada herhâlde bazı şeyler saklanmak isteniyor. Saklama niyetiniz yoksa teşkilat cetveline, ekteki cetveline, teşkilat şemasına bunu yazarsınız.
Sözlerimi burada bitirirken hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.
1?inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? 1?inci madde kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 9 Şubat 2010 Salı günü saat 15.00?te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
                                                                               Kapanma Saati: 19.56

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.