Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının Aleyhinde

27 Ocak 2010 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
                                                           -----0-----
 
3. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/797, 2/497, 2/520, 2/527, 2/555, 2/557, 2/561, 2/565, 2/570) (S. Sayısı: 463) (x)
BAŞKAN ? Komisyon ve Hükûmet yerinde.
?.
BAŞKAN ? Önergeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
15?inci maddeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
İç Tüzük?ün 86?ncı maddesi gereğince tasarının aleyhinde söz isteyen Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının görüşmelerini bitirdik. Öncelikle tasarının hayırlı olmasını diliyorum.
Daha önceki konuşmalarımın birinde ifade ettiğim gibi, tasarının öne çıkan üç düzenlemesi var. Birincisi: SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, 60 lira, baz alınmak suretiyle 105 liraya kadar, belki bir miktar daha üstüne kadar çıkan bir artış söz konusu. İkinci olarak: 5084 sayılı Teşvik Kanunu bağlamında uygulaması 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren teşviklerden sigorta primi işveren hissesinin hazinece karşılanması teşvikinin 2002 yılı sonuna kadar uzatılması. Üçüncü önemli düzenleme de: Emekli maaşlarına yapılan zammın finansmanını sağlamak amacıyla -kısmen sağlamak amacıyla- bankaların harçlarına yapılan zam ve yeni birtakım harçların getirilmesi.
Şimdi, maaş artışları, emekli maaş artışları her zaman tartışma konusu olur. Muhalefet bu artışları yetersiz bulur. İktidar da ?Efendim, elimizdeki imkânlar ancak budur. Şu an ancak bunu verebiliyoruz, imkân olsaydı daha fazla verebilirdik.? der. Bugün de farklı bir tabloya tanık olmadık, gerek iktidar partisi sözcüleri gerekse Sayın Maliye Bakanı bu açıklamalarda bulundular.
Şimdi, problem şurada: Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 sonunda iktidar olduğundan bu yana bütçenin gelir tarafını iyileştirmek için herhangi bir önlem almış mıdır? Bir kere, buna bakalım. Bakın, bütçenin gelir tarafında 2002?den bu yana iyiye gidiş yoktur, kötüye gidiş vardır. Rakam verdim. Bütçe gelirlerinin 2002 yılı gayrisafi yurt içi hasılasına oranı yüzde 22,7?dir. Aynı bazla, aynı gelir kalemleriyle 2010 yılı rakamı yüzde 21,7?dir. Yani, bütçenin gelir performansı kötüye gitmiş, 1 puan azalmış. 1 puanın tutarı 10 milyar TL?dir 2010 yılı rakamıyla. Eğer Hükûmet 2002 gelir performansını 2010 yılında tutturmuş olsaydı, bugün kasasında 10 milyar TL fazla parası olacaktı. Bir kere, bu tarafını ihmal etmiş, bütçenin gelir tarafını kötüleştirmiş -2004, 2005, 2006?da bir çaba görüyoruz, ondan sonra iyice bir kötüleşme var- kötüye gitmiş, harcamalarını, özellikle personel harcamasını, emekli maaşlarını kısmaya başlamış. Enflasyona kıyasla yapılan artışları ortaya koymak gerçekçi değil. Öyle olsaydı, memurlara enflasyon kadar zam vermezdiniz.
Şimdi, biz emekli maaşlarına yapılan zammı beğenmiyoruz değil, yetersiz buluyoruz. 60 lira da tabii ki bir emekli vatandaşımız için bir imkândır, onu da küçümsemiyoruz ama bunun yeterli olmadığını söylüyoruz. 2009 yılında elektrik fiyatlarına yapılan zamları hatırlayın, ulaşım araçlarına belediyelerin yaptığı zamları hatırlayın. İstanbul?da metrobüsün fiyatı 1,5 liradan 2 liraya çıktı, yüzde 33 zam. Bakın, bir yılda elektrik zammı aşağı yukarı yüzde 70?lerdedir. Bunların dar gelirli grubuna giren emekli bütçesi içindeki büyüklüğünü düşündüğünüzde bunun ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla, bu zammın yeterli olmadığını ifade ediyoruz. Tasarı bu açıdan son derece yetersiz kalmıştır.
Yine, 1 milyon 800 bin Emekli Sandığı emeklisi bu kapsama dâhil edilmemiştir, bunu da yine eksik buluyoruz.
Teşvik konusunda söyleyeceğim şudur: Tabii ki işveren sigorta priminin işveren hissesinin yüzde 80?inin hazinece karşılanması, desteğinin uzatılması olumludur, olumlu bir adımdır. Ancak elektrik fiyatlarındaki artışı dikkate aldığımızda enerji desteğinin de  benzer şekilde 2012 yılı sonuna kadar uzatılması uygun olurdu. Şimdi sorun, bu kriz sürecinde mevcut işletmelerin ayakta kalma sorunudur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi lütfen tamamlayınız.
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Dolayısıyla enerji desteği en az sigorta primi desteği kadar önemlidir. Bunu da son derece önemsiyoruz. Bunun olmayışını yine tasarının önemli  bir eksikliği olarak görüyoruz.
İş gücü uygulamalarında, iş gücü programı uygulamalarının denetimlerindeki denetim kurulunda işçi ve işveren temsilcilerinin var olduğu düzenlemenin bugün yürürlükten kaldırılıyor olmasını yine bu tasarının önemli bir eksiği olarak görüyoruz.
Vergilendirmede, bankalara getirilen harçlar konusundaki vergilendirmede vergide adalet ilkelerine uyulmamış olmasını yine bu tasarıda bir eksiklik olarak görüyoruz ama Türkiye'nin önündeki ana problem bütçenin harcama tarafı artarken gelir tarafındaki artışın olmamasıdır. Hükûmetin elinde çok güçlü bir Gelir İdaresi olmasına rağmen maalesef politika yönündeki, alanındaki  zayıflık bu performansı olumsuz etkilemektedir.
Bu vesileyle sözlerimi burada bitiriyorum, tasarının yine bu eksikliklere karşın hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
Tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.