Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 13. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

27 Ocak 2010 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
                                                           -----0-----
 
3. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/797, 2/497, 2/520, 2/527, 2/555, 2/557, 2/561, 2/565, 2/570) (S. Sayısı: 463) (x)
BAŞKAN ? Komisyon ve Hükûmet yerinde.
?.
BAŞKAN ? Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.
 Geçici madde 1?i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Madde kabul edilmiştir.
Geçici madde 2 üzerinde dört adet önerge vardır. Önergeleri geliş sırasına göre okutup aykırılıklarına göre işleme alacağım.
İlk önergeyi okutuyorum:
?
TBMM Başkanlığına
Görüşülmekte olan Tasarı?nın çerçeve 13 üncü maddesinde yer alan Geçici 2. maddesinin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
M. Akif Hamzaçebi                         Ferit Mevlüt Aslanoğlu                            Bülent Baratalı
           Trabzon                                            Malatya                                               İzmir
     Ali İhsan Köktürk                                 Turgut Dibek                                         İsa Gök
            Zonguldak                                         Kırklareli                                            Mersin
BAŞKAN ? Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) ? Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Sayın Hükûmet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) ? Katılmıyoruz Sayın Başkan.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, ben konuşacağım.
BAŞKAN ? Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi önerge üzerinde söz istemişlerdir.
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce, Sayın Maliye Bakanının açıklamalarını dinledim. Ben, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin olarak hazine raporundan rakamları sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.
Hazinenin 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yerel yönetimlerden vadesi geçmiş 7,2 milyar TL alacağı bulunmaktadır. Bu 7,2 milyar TL?lik alacağın tek başına 4,2 milyar TL?si, yani yüzde 58?i Ankara Büyükşehir Belediyesine, EGO?ya ve ASKİ?ye aittir. Birinci olarak bunu tespit edelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar bu borçlarını ödememiştir, ödememektedir ve ödeme niyeti yoktur. Bugüne kadar açık bir şekilde Hükûmet tarafından kollanmıştır. Birinci olarak benim ifade etmek istediğim husus budur. Bu önerge gündeme geldiğinde yine son dakika önergesi olarak bu çerçevede bunu belirtme ihtiyacı duydum.
Hazine garantili dış borç stokuna ilişkin olarak Sayın Bakan bilgi verdiler. Yani vadesi gelmemiş hazine alacaklarına ilişkin olarak bu düzenlemenin yapıldığını ifade etti. Bu çerçevede hazinenin 1,1 milyar dolarlık bir alacağı var, bir alacak stoku var. Bunun henüz vadesi gelmiş değil ama vadesi geldiği hâlde ödemeyen olursa ondan yapılacak kesintiye ilişkin olarak yüzde 40?lık bir sınır getirdiklerini ifade ettiler ama benim biraz önce söylediğim, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplam yerel yönetim borçları içerisindeki 4,2 milyar TL?lik borcu durmaktadır. Bugüne kadar bunun tahsilatı gerçekleşmemiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesine gaz dağıtım ihalesi verilmiştir, bunun parası kendisine hediye edilmiştir. Onu da yüzüne gözüne bulaştırmış, becerememiştir, garip ihaleler yapılmıştır, süre verilmiştir alan kişiye, yargıya gitmiştir. Tuhaf bir şekilde kamuoyundan gizli bir iş yapılmıştır. Hâlâ o ihalenin ne olduğunu da kimse bilmemektedir, Sayın Maliye Bakanı bilgi verirse mutlu olurum. Şimdi, bütün belediyelerden bu kadar ciddi bir kesinti yapılması bu hükümle sağlanırken? Ankara Büyükşehir Belediyesini örnek veriyorum, çünkü kamuya, hazineye olan yerel yönetim borçları içerisinde yüzde 58?lik bir paya sahip Ankara Büyükşehir Belediyesi. Yoksa, Ankara Büyükşehir Belediyesi iktidar partisinden diye bu örneği veriyor değilim. 7,2 milyar TL?lik hazine alacağının tek başına yüzde 58?inin tarafı Ankara Büyükşehir Belediyesiyse, bizim getirilen bu hükmü bu belediye çerçevesinde tartışmamız kadar doğal bir şey olamaz. Onun bu borçlarını yüzde 40?lık sınır içine oturtup yüzde 40?ın dışında ondan hiçbir kesinti yapmazken, ufak tefek borçları için -Ankara Büyükşehir Belediyesiyle kıyas kabul edilmeyecek düzeydeki belediye borçları için- onun zaten kısıtlı olan bütçesinin yüzde 40?ını alıp götürmek hakkaniyete uygun değildir.
Benim ifade etmek istediğim anlayış budur. Bunu dikkatinize sunmak için söz aldım.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.