Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 12. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

27 Ocak 2010 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
                                                           -----0-----
 
3. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/797, 2/497, 2/520, 2/527, 2/555, 2/557, 2/561, 2/565, 2/570) (S. Sayısı: 463) (x)
BAŞKAN ? Komisyon ve Hükûmet yerinde.
?.
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.
Çerçeve 11?inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.
12?nci madde üzerinde dört adet önerge vardır, önce geliş sıralarına göre okutup aykırılıklarına göre işleme alacağım.
?
Diğer önergeyi okutuyorum:
T.B.M.M. Başkanlığı?na
Görüşülmekte olan 463 sıra sayılı yasa tasarısının 12. maddesinin 5. bendinden sonra gelmek üzere 6 bend olarak aşağıdaki ifadenin eklenmesini arz ederiz.
Saygılarımızla.
                                                                                                    Ferit Mevlüt Aslanoğlu
                                                                                                                                       Malatya
6) Nüfusu 10 binin altında kalan Belediyelerin 31.12.2009 tarihi itibariyle oluşmuş, vergi, sigorta ve elektrik borçları faizsiz olarak 20 yıla yayılarak, her ay tahsil edilir.
BAŞKAN ? Sayın Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) ? Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN ? Sayın Hükûmet?
DEVLET BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) ? Katılmıyoruz.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) ? Sayın Hamzaçebi konuşacak.
BAŞKAN ? Mehmet Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili, önerge üzerinde söz istemişlerdir; buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergeyle, nüfusu fazla olmayan ama buna karşılık bütçe imkânları da son derece kısıtlı olan belediyelerimizin borçlarının belli bir vadeye yayılmak suretiyle tahsil edilmesini öngörüyoruz. Biraz daha bu belediyelerin mali yönden desteklenmesini öneriyoruz.
Madde üzerinde asıl durmak istediğim konu ise şudur: Birazdan bir önerge, iktidar partisi grup başkan vekilinin imzasını taşıyan bir önerge okunacak, kabul edileceğini sanıyorum. Bu önerge, iktidar partisinin imzalarını taşıyan önerge, Ankara Büyükşehir Belediyesine olağanüstü bir kolaylık sağlayan bir önergedir. Hükûmet tasarısında yok, Plan ve Bütçe Komisyonu metninde yok ama buraya son dakika, gecenin bu vaktinde getirilen bu önergeyle Ankara Büyükşehir Belediyesine olağanüstü bir kolaylık sağlanmaktadır. Önerge ?Ankara Büyükşehir Belediyesi? demiyor tabii ki ama diyor ki: ?1 Mart 2010 tarihinden önce hazinece verilen garantilerden veya ikrazen kullandırılan kredilerden kaynaklanan borçlar nedeniyle de en fazla yüzde 40 oranında kesinti yapılabilir belediyelere verilen vergi geliri paylarından.?
Şimdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi borcunu ödememe konusunda tescilli bir belediyedir. Bugüne kadar vergi borcunu ödememiştir, hükûmetler hiçbir şey yapmamıştır, yapamamıştır. Başka belediyelerin gırtlağına sarılan Hükûmet, Ankara Büyükşehir Belediyesine sıra gelince ?Al, EGO dağıtım özelleştirmesini sen yap, bununla vergi borcunun bir kısmını ödersin. Yapamadın mı; önemli değil, biz yine tahsil etmeyiz senden, gaz borcunu da tahsil etmeyiniz, vergi borcunu da tahsil etmeyiz.? Anlayış budur.
Bakın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bugün 4,6 milyar TL?lik bir borcu vardır Hazine Müsteşarlığının rakamlarına göre. Bu borcun 2,6 milyar TL?sinin vadesi geçmiştir ama Hükûmet hiçbir şey yapmamaktadır. Tam tersine, getirilen bu önergeyle Ankara Belediyesine, Hükûmet ?Yürü ya kulum!? demektedir. Hiçbir şekilde borçlarını ödemeyecektir. Onun ödemediği gaz borcu nedeniyle elektrik şirketleri elektrik fiyatlarına zam yapacaktır. Bu zammın faturası halka çıkacaktır, dar gelirli vatandaşa çıkacaktır. Biraz önce maaşına 60 lira zam yaptığımız emekliye çıkacaktır ama Ankara Büyükşehir Belediyesi borçlarını ödememekte direnecektir, Hükûmet de bu direnişe destek verecektir. Bu, adalet değildir değerli arkadaşlar.
Bakın, diğer belediyelerin 1 Mart 2010 tarihinden sonraki borçları için yüzde 40?la sınırlanan bir kesinti oranı da yok. 1/3/2010 tarihinden sonraki borçlar için bütün belediyelerden kalan yüzde 60 oranında kesinti yapabilecektir Hükûmet, Maliye Bakanlığı. 1/3/2010 öncesi borçları için belediyenin vergi geliri payından yüzde 40?ı kesen Hükûmet, kalan yüzde 60?ı da 1 Mart 2000 sonrası borçları için kesebilecektir, bu kesintilerden muaf tutulan bir belediye ise Ankara Büyükşehir Belediyesidir eğer bu önerge, Sayın Nurettin Canikli?nin önergesi biraz sonra Genel Kurul tarafından kabul edilirse.
Ben bu uyarıyı yapmayı bir görev sayıyorum. Bu önergenin, iktidar partisi önergesinin kabul edilmemesini diliyorum. Bunun yanında, bizim mütevazi, nüfusu on binin altında olan belediyelerin borçlarının da bir makul ödeme süresine, ödeme takvimine bağlanması önergesini de takdirinize sunuyorum. Bir yanda 4,6 milyar TL?lik borcu kesmeyelim, Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu ödemesin, bunu daha düşük oranlarda keselim önergesi, bir yanda da nüfusu on binin altında kalan belediyelerin borçlarının yirmi yıl vadeye yayılması. Bunun herhâlde getirisi, bütçeye yükü Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcunun onda 1?i kadar bile değildir. Takdirlerinize sunuyorum.
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.