Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 9. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

27 Ocak 2010 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
                                                           -----0-----
 
3. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/797, 2/497, 2/520, 2/527, 2/555, 2/557, 2/561, 2/565, 2/570) (S. Sayısı: 463) (x)
BAŞKAN ? Komisyon ve Hükûmet yerinde.
?.
BAŞKAN ? Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.
8?inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.
9?uncu madde üzerinde altı adet önerge vardır ancak İç Tüzük?ün 91?inci maddesine göre her madde üzerinde milletvekillerince sadece iki önerge verilebilmektedir. Her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin de birer önerge verme hakkı saklıdır.
Bu hükümler çerçevesinde geliş sırasına göre beş önergeyi okutup aykırılık derecelerine göre işleme alacağım.
Önergeleri okutuyorum:
?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 463 sıra sayılı  Tasarının 9?uncu maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 13?üncü maddesinin altıncı fıkrasına ilişkin değişikliğin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
M.Akif Hamzaçebi                       Tayfur Süner                             Ferit Mevlüt Aslanoğlu
     Trabzon                                             Antalya                                             Malatya
Engin Altay                                    Osman Kaptan                                   Şevket Köse
     Sinop                                              Antalya                                            Adıyaman
Hulusi Güvel
     Adana
?
BAŞKAN -  Sayın milletvekilleri, bu son okunan iki önerge, aynı mahiyette olduğu için birlikte işleme alacağım.
Sayın Komisyon, önergelere katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CAHİT BAĞCI (Çorum) ? Katılmıyoruz.
BAŞKAN -  Sayın Hükûmet?
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) ? Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Önerge üzerinde söz isteyen Mehmet Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili.
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının iş hayatını ilgilendiren çok sayıda hükmü var, görüşmekte olduğumuz maddede yapılan düzenleme de bunlardan birisi.
Biraz önce görüştüğümüz 7?nci maddede bir değişik yapıldı, kısa çalışma ödeneğinin uygulama süresi artırıldı. Bunu, Hükûmet, krize karşı bir önlem olarak, bir çare olarak sunuyor. Şüphesiz önemli, bu uygulamanın süresinin uzatılması önemli ancak bu uygulamanın kaynağının İşsizlik Fonu olduğunu düşünelim ve İşsizlik Fonu?nun varlığının miktarına, yıllık gelirinin miktarına baktığımızda, yapılan uygulamanın ne kadar küçük kaldığı görülecektir. İşsizlik Fonu?nun varlığına ve gelirinin boyutuna kıyasla, Hükûmetin, fonun işsizliği azaltma amacıyla kullanım politikasının ne kadar zayıf kaldığı görülecektir vereceğim rakamlarla.
İşsizlik Fonu?nun 2009 yılı sonunda ulaştığı varlık tutarı 42 milyar TL?dir, 2010 yılı sonunda fonun ulaşacağı varlık Hükûmet tarafından 45,5 milyar TL olarak hesaplanmaktadır. Fonun varlığı sürekli artıyor. Fonun 2009 yılı nema geliri, sadece nema geliri -prim gelirini saymıyorum- 5,5 milyar TL?dir. 5,5 milyar TL?lik nema gelirinin, Hükûmet, tam 4,1 milyar TL?sini bütçeye almıştır ?Bunu GAP yatırımlarında kullanacağım.? demiştir. GAP?a tabii ki bu yatırımları yapalım ama kalan 1,3 milyar TL?lik, nema gelirinin o kalan kısmını bari diğer taraflarda kullanalım diyeceğim ama Hükûmet onu da yapmamaktadır. İşsizlik Fonu?nun amacında kullanımına ilişkin giderleri, neredeyse, fonun aşağı yukarı iki aylık faiz gelirine eşittir. Bu son derece çarpıcı ve üzücü bir durumdur. Ben, Hükûmeti, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük krizini yaşadığı bu ekonomik süreçte fonu amacında kullanmaya davet ediyorum, muslukları biraz daha açmaya davet ediyorum. Fonun varlığı bir yılda 3 milyar TL artıyorsa GAP?a verilecek olan ödeneklere rağmen fon amacında kullanılmıyor demektir. İşsizin parası, işsizlik için oraya ödenen primler, Hükûmet tarafından kamu borcunu azaltmakta kullanılıyor demektir. Hükûmeti insafa ve bu fonu amacında kullanmaya davet ediyorum.
Bu madde neyi getiriyor? Bu görüştüğümüz maddede, illerde iş gücü uygulamalarının sonuçlarının denetlenmesi konusunda var olan komisyonun denetim kurulunun yapısı değiştirilmektedir. Bu komisyonda kimler vardır şu an? Komisyonun başkanı, valinin onayıyla tespit edilmektedir ve bu komisyona işçi ve işveren temsilcileri katılmaktadır. Hükûmet bize getirmiş olduğu tasarının gerekçesinde ?Efendim, sendikalar gerekli temsilcileri illerde veremiyor, eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz; o nedenle bu hükmü değiştirelim.? demiştir. İşçi ve işveren sendika temsilcileri yerine kurulun başkanını belirleyen, valinin takdirine dayalı olarak teşekkül edecek bir komisyon illerdeki iş gücü uygulamalarını denetleyecektir. Bu komisyonda artık işçi ve işveren temsilcilerinin olması zorunluluğu yoktur.
Ben, Hükûmetin verdiği bilgiye karşılık yetinmedim, sendikaları aradım, konfederasyonları aradım, ?Böyle bir problem var mıdır?? dedim          -işçi sendikalarına sordum bunu- ?Kesinlikle hayır.? dediler, ?Bizim eleman vermediğimiz hiçbir il yoktur. Hangi ilde bizden ne kadar eleman istenmişse o kadar eleman vermişizdir.? İşveren Sendikaları Konfederasyonuna sormadım, zamanım yetmedi, olsaydı sorardım. Belki sıkıntı onlardan kaynaklanmış olabilir ama getirilen yapı demokratik bir yapı değildir, var olan demokratik yapı ortadan kaldırılmaktadır. İş hayatı, bu düzenlemeyle iş hayatında yapılacak olan denetimler Hükûmetin kontrolüne alınmaktadır. Hükûmetin medya grubuna yaptığı incelemelerden başka alanlara kadar yaptığı incelemelere, denetimlere göz attığımızda, Hükûmetin burada yapmış olduğu, istediği bu düzenlemenin o kadar masum bir düzenleme olmadığını söyleyebilirim. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. O nedenle, bu hükmün tasarıdan çıkarılması ve mevcut hükmün muhafaza edilmesi gerektiğini öneriyoruz, önergemiz bu doğrultudadır. Takdirlerinize sunuyorum.
Konuşmamı da burada bitirirken hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.