Enerji Bakanlığı?nın 2010 Yılı Bütçesi Görüşmelerinde Sayın Bakan?ın Açıklamaları Üzerinde

18.12.2009 Cuma

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Gülşen ORHAN (Van)
-----0-----
BAŞKAN ? Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35?inci Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.
Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, 2010 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz.
Program uyarınca bugün iki tur görüşme yapacağız.
Yedinci turda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri yer almaktadır.
??
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Dinçer.
Hükûmet adına ikinci söz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız?da. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
On sekiz dakikanız var.
Buyurun.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ?
?
Bakın, lütfen, bunun altını çizerek söylüyorum. OECD ülkeleri arasında -otuz tane ülke vardır, elektrikle alakalı ve enerjiyle alakalı doneleri veren yirmi üç tane ülke arasından söylüyorum- en büyük büyüme miktarına sahip Türkiye?dir.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Hangi yıllar Sayın Bakan?
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Son yedi yıl itibarıyla Çin birinci büyüyen ülkedir, ikinci sırada Türkiye gelmektedir.
Bunun enerjiye yansımaları şudur: En fazla ilgilendirdiği sektörlerden ve somut-sonuç odaklarını almak açısından da enerji sektörü en fazla etkilenen sektördür. Nedir bu? 90 yılından bu tarafa ülke enerjide yüzde 4,4 büyümüş, son yedi yılda 6,8 büyümüş. Bunu karşılayacak, öncelikle yerli ve yenilenebilir kaynaklar, daha sonra da enerjisiz bırakmamak açısından ne buluyorsanız onu kullanmanız lazım ve bununla alakalı ithal doğal gaz da bunlardan bir tanesidir.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Yüzde 6,8 nominal büyüme mi Sayın Bakan?
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) - Ama görüyorum ki ithal doğal gazla alakalı bir kısım bilgi eksikleri ve yanlışlıkları var. Sürem yettiği kadar bunların hepsini aktaracağım, yoksa soru-cevap kısmına bırakacağım.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Büyüme nominal mi Sayın Bakan, söylemediniz.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Değerli arkadaşlar, 2001 ve 2009 yıllarını karşılaştırdığımızda, on bir aylık rakamlarla karşılaştırdığımızda, aldığımız doğal gazın kırkta 1?ini kendimiz üretiyoruz, kırkta 39?unu ithal ediyoruz.
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) ? Bu büyüme nominal bir değer mi, cevap vermediniz.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Değerli arkadaşlar, yüzde 68,6?sı her yılın büyüme rakamları içerisinde değerlendirmeniz lazım. 2001 yılında aldığımız 100 metreküp doğal gazın yüzde 68,6?sı elektrik üretiminde kullanılıyordu, şu andaysa 55,8?i. Daha da düşürmemiz lazım.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? 2002?yi niye vermiyorsunuz, 2001?e niye gidiyorsunuz Sayın Bakan?
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? 2001 yılındaki konutlarda kullanım oranı yüzde 17,8; yüzde 22,2.
TACİDAR SEYHAN (Adana) ? Oran değişmemiş ki, oranınız artmış mı?
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Değerli arkadaşlar, doğal gazın, özellikle ithalatla alakalı doğal gazın kullanım oranının?
TACİDAR SEYHAN (Adana) ? Elektrikte artmış.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? ?yüzde 30?lara kadar indirilmesiyle alakalı bizim strateji belgemizde bir hedefimiz var: 2030 yılına kadar yüzde 30 civarında doğal gazın enerji üretimindeki payını düşürmemiz lazım. Bu, doğru bir hedeftir. Bunu, tedricen, yerine yerli kaynakları ikame ettiğiniz kadar yapmanız lazım.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Sayın Bakan, bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Bakan, 2001?le ilgili verdiğiniz rakam yanlış.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Yoksa, muhalefetin sevineceği şekilde?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? 2001?le ilgili söylediğiniz rakam yanlış Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Değerli arkadaşlar, kusura bakmayın, biz yerli kaynaklarımızı kullandık. Yerli kaynaklarımız 90 birimdi, ama şu anda elektrik ihtiyacımız 100 birim. O yüzden 10 birimi elektriksiz kullanıyoruz, günde 2,5 saat elektrik keseceğiz desek, siz tabii ki sevinirsiniz, ama biz bunu yapmayacağız?
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) ? Yanlış rakam veriyorsunuz.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Biz, elektriği, enerjiyi sürekli, sürdürülebilir?
M. CEVDET SELVİ (Kocaeli) ? Yanlış rakam veriyorsunuz.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Aynen veririm!
?bir şekilde kullanmanız lazım.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? 2001 yılında yüzde 40, düzeltin onu.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Değerli arkadaşlar?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? 2001 yılında yüzde 40 Sayın Bakan, düzeltin.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Arkadaşlar, bakın, doğal gazla alakalı yerli üretim kaynaklarının kullanılması ve harekete geçirilmesiyle alakalı yaptığımız çalışmaları ayrı bir bapta anlatırım.
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) ? Rakamlar burada.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? Petrolle alakalı yaptığımız çalışmaları da anlatırım, onları da kullanırım?
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri?
TACİDAR SEYHAN (Adana) ? Sayın Bakan, sözünüzü geri alın lütfen.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) ? ?ama, ben, soru-cevap kısmına bırakalım.
Sözlerimi bitiriyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Yıldız.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Yunusoğlu.
İç Tüzük?ün 60?ıncı maddesine göre bir söz talebi vardır.
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, biraz önce, enerji üretimiyle ilgili vermiş olduğu rakamlarda Parlamentoyu yanıltıcı rakamlar vermiştir. Bu nedenle söz aldım. Sayın Bakanın imzası olan 2010 yılı programında rakamlar bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Elektrik enerjisi üretiminde doğal gazın 2001 yılı payını Sayın Bakan yüzde 55 gibi bir oranla verdi, 2001 yılı yüzde 40,4?tür. Kaldı ki esas alınması gereken yıl 2002?dir, o da yüzde 40,6?dır. 2010 yılı için Hükûmetin öngörmüş olduğu hedef yüzde 49,1?dir.
Ayrıca, AKP hükûmetleri döneminde enerji yatırımlarında reel bir artış söz konusu değildir. Sayın Bakanın vermiş olduğu yüzde 6,8?lik artış nominal artıştır. Enerji yatırımı kesinlikle olmamıştır. Eğer ekonomik kriz olmasaydı Türkiye bir enerji kriziyle karşı karşıyaydı.
Bilgilerinize sunuyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Teşekkür ederim.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Sayın Başkan, düzeltmek istiyorum, yanlış şeyler söyledi.
BAŞKAN ? Şimdi soru-cevaba geçelim, o zaman soru cevapta düzeltirsiniz.
?
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu soru-cevap kısmıyla alakalı bir kısım rakamları? Sayın Başkanım, ben lütfen iki dakika daha ek süre istiyorum, mümkünse efendim.
BAŞKAN ? Siz konuşun, bakarız.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Soru-cevap kısmıyla alakalı Bakanlığımıza ait bir rakam takdim etmek istiyorum: Bugün, 18 Aralığa kadar, ister soru önergeleriyle isterse Plan ve Bütçe Komisyonundaki sorulan sorularla alakalı Bakanlığımızın cevaplamadığı hiçbir soru kalmamıştır. Buradaki sorular da aynı şekilde cevaplanacaktır. Bundan emin olmanızı isterim. 17 tane milletvekili arkadaşımız Plan ve Bütçe Komisyonunda 122 tane soru sordu, bugüne kadar hepsi cevaplandı. 76 tane milletvekilimiz de 215 tane soru önergesi verdiler ve onlar da cevaplandı, toplam 337 tane. Buradaki sorulan sorular da dikkatle not alındı ve onlar da cevaplandırılacak.
Sayın Hamzaçebi?yle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ben, onun itham ettiği gibi, iddia ettiği gibi kamuoyunu yanıltmak maksadıyla bu cevap hakkını aldığını zannetmiyorum ama bir şeyi aceleyle yanlış anladığı kanaatindeyim. İki tane kavram var: Bir, toplam doğal gazın içindeki elektrik üretiminde kullanılan oranla toplam elektrik üretimindeki doğal gazın payı farklı farklı konulardır, farklı farklı şeylerdir. Şimdi, bu kadar acele edip de, bu kadar yanlış anlayıp da, kamuoyunu yanıltmak gibi bir ithamda bulunmak, ben doğrusu yakıştıramadım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Şimdi, ikinci bir konuya daha geleceğim. Yatırım oranındaki yüzdeyle büyüme hızındaki oranlar yine ayrı konulardır, bunlar ayrı ayrı başlıklardır. Ben,  bunun da, dediğim gibi, Sayın Hamzaçebi?nin kamuoyunu yanıltmak maksadıyla yapmadığını ama çok acele ettiğini, acele ettiğinden dolayı da yanlış anladığı kanaatindeyim.
Değerli arkadaşlar, burada birçok iddiadan bahsediliyor. Deniyor ki: ?Bir kişi 100 defa çıkarı çıkmış.? TEDAŞ?ın Genel Müdürü.
?
Sayın milletvekilleri, yedinci turdaki konuşmalar tamamlanmıştır.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan? Sayın Başkan?
BAŞKAN ? Şimdi, sırasıyla?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, Sayın Bakan bana atfen bir sataşmada bulundu.
BAŞKAN ? Sataşmada bulunmadı. Dikkatle izledim. Dedi ki: ?Milletimizi yanıltmak amacıyla konuşmadı, aceleye geldi.? O da cevaplandırdı. Yani size sataşmaya yönelik bir söz sarf edilmedi burada.
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) ? Tespit yanlış.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkanım, yani doğru rakamı yine vermedi çünkü benim verdiğim rakamlar doğru efendim. Doğru rakamı verebilmiş değil Sayın Bakan. Bu konuyu açıklamak için söz istiyorum.
BAŞKAN ? Tamam, netice hasıl oldu Sayın Akif Hamzaçebi.
Şimdi, sırasıyla yedinci turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi hususunu ve bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.
 ?

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.