Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 21. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
103?üncü Birleşim

11 Haziran 2009 Perşembe
 
2.- Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/692) (S. Sayısı: 385) (x)
 BAŞKAN ? Komisyon? Burada.
Hükûmet? Burada.
Sayın milletvekilleri, Komisyon Raporu 385 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Geçen birleşimde ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı.
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o maddeler üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.
21?inci madde üzerinde dört adet önerge vardır; önergeleri okutuyorum:
?
                 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 385 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı?nın 21. maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Osman Coşkunoğlu                    Ferit Mevlüt Aslanoğlu        Atila Emek
            Uşak                                 Malatya                             Antalya
 Ali Koçal                             Abdullah Özer                           Akif Ekici
Zonguldak                                  Bursa                                Gaziantep
     Vahap Seçer
         Mersin
 
BAŞKAN ? Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TUĞRUL YEMİŞCİ (İzmir) ? Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Hükûmet?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Manisa) ? Katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı temel yasa olmamakla birlikte temel yasa kabulüyle görüşüldüğü için maddeler üzerinde görüş bildirme olanağımız maalesef bulunmamaktadır. Önergeler vesilesiyle çeşitli maddeler ve tasarının kimi düzenlemeleri hakkında görüş ifade etme fırsatı buluyorum.
Değerli milletvekilleri, dün akşam burada yapılan görüşmeler sırasında, iktidar partisinin Grup Başkan Vekili, tasarının birkaç maddesine yönelik olarak bazı açıklamalarda bulundu. Benim dün yaptığım bir eleştiri vardı. Tasarının 13?üncü ve 20?nci maddelerinde, Türkiye?den yurt dışına ihracat amacıyla mal taşıyan, Gümrük Kanunu?nun ihracat rejimi hükümleri çerçevesinde mal taşıyan taşımacılarımıza sınır kapılarında yapılan mazot teslimlerinin vergisiz olması yönündeki düzenlemeler, tasarının 13?üncü ve 20?nci maddesi düzenlemeleri, burada verilen önergelerle tasarıdan çıkarıldı. Sayın Canikli yapmış olduğu açıklamada, yapılan bazı vergi incelemeleri nedeniyle bu düzenlemelerin vergi affı anlamına geleceğini ifade etti, o nedenle çıkarıldı?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Gelebileceği?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Gelebileceği?
Bunun gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur değerli milletvekilleri.
Vergi kanunlarının birçok maddesiyle ilgili her zaman için vergi inceleme elemanlarının sürekli olarak incelemesi vardır. Yani, bir konuda vergi incelemesi yapılması o konuda bir yasal düzenleme yapılmasına engel değil; yeter ki yasal düzenlemenin içeriği konusunda emin olalım, doğru bir iş yaptığımız konusunda emin olalım. Neydi yapılan düzenleme ve burada tasarıdan çıkarılan düzenleme? Daha önce, 2006 yılında yapılan bir yasa değişikliğiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu?na ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu?na eklenen hükümle yurt dışına ihracat malı götüren taşımacılarımıza, sınır kapılarında standart depolarını geçmemek üzere yapılan motorin teslimleri vergiden istisna edilecektir. Bu standart deponun kaç litre olduğu uygulamada tartışma konusu oldu. Hükûmet buraya bir madde getirdi, dedi ki: ?Bu 550 litredir.? Şimdi, bunu buradan çıkardık. Niye çıkardık? Gerekçesi meçhul. Sayın Canikli?nin yapmış olduğu açıklamayı, gerekçeyi kabul etmiyorum, doğru değil. Yani, yapılan yasal düzenleme yürürlükteki vergi incelemesini niye etkilesin? Yapılan yasal düzenleme bundan sonrasını bir kere ilgilendirir. Ayrıca şu anlama da gelebilir: Tam tersine vergi incelemesini güçlendirebilir de. ?Bak, bugüne kadar 550 litre değildi, şimdi 550 litre oldu.? gerekçesini ileri sürebilir inceleme elemanları. Bunlar makul değil.
Benzer şekilde, ithalat, ihracat ve transit rejim kapsamında işlem gören mallar için liman ve hava meydanlarında bu yerlerin işleticileri tarafından verilen hizmetlere ilişkin katma değer vergisine yönelik olarak getirilen istisna düzenlemesi de tasarıdan çıkarıldı. Buna yönelik bir değerlendirme yapılmadı burada ama belki bunun için de muhtemel bir vergi incelemesinden veya yapılmakta olan bir vergi incelemesinden söz edilebilir. Bilemiyorum var mıdır yok mudur ama bu da bundan sonrasını düzenler. Yani geleceğe yönelik düzenlemenin içeriği yanlış ise çıkaralım buradan, hiç itirazım yok, konuşalım. Vergi kanunlarına herhangi birini kollayan, Türkiye ekonomisinin zararına, Türkiye ekonomisinin aleyhine, rekabet eşitsizliği yaratacak düzenlemeleri koymama konusunda biz de grup olarak son derece hassasız. Bu varsa bu gerekçeler konuşulur, bunları çıkarırız ama bu yoksa onun dışında başka objektif bir gerekçe ortaya konamadığına göre yapılan işlemi ben makul bulmuyorum.
Teşvikle ilgili birkaç cümle daha söylemek istiyorum: Teşvikle ilgili paketi dün burada değerlendirdim, dedim ki: Seksen bir ilin seksen birine de teşvik veriyorsanız, bu artık bölgesel teşvik değildir. Bölgesel teşvik, geri kalmış yörelerin, gelişememiş illerimizin, bölgelerimizin gelişmiş bölgelere kıyasla rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla getirilir. O nedenle, bu bölgeleri ayrı gruplarsınız, buralara o eşitsizliği giderecek şekilde bazı önlemler koyarsınız?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? ?o şekilde bunu bölgesel teşvik olarak isimlendirebiliriz. Şimdi, ben teşvikle ilgili listeleri inceledim. Bir sektör söyleyeceğim: Eğitim yatırımları. Eğitim yatırımları seksen bir ilin seksen birinde de teşvik ediliyor. Şimdi bunu bölgesel teşvik olarak adlandırmak mümkün değil. Sektörel teşvik olarak bile adlandırmayı doğru bulmuyorum. Türkiye'nin eğitim yatırımlarını teşvikte, seksen bir ilde teşvikte bu kadar dağıtılacak bol kaynağı var mıdır? Yani İstanbul?da?
ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) ? Sağlıkta da yok.
KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) ? Dört bölgede var.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Dört bölgenin dördünde ve seksen bir ilin tamamında -tek tek o listeleri inceledim- teşvik ediyoruz. Yani İstanbul?daki bir eğitim yatırımının Doğu?daki, Güneydoğu?daki eğitim yatırımına kıyasla teşvik edilecek hangi yanı vardır? Denilebilecek ki: ?Oradaki vergi oranı biraz daha yüksek diğerinde biraz daha düşük.?
ÜNAL KACIR (İstanbul) ? Var tabii, olmaz olur mu? İstanbul?un da var.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Değil. Bakın, o zaman, üçüncü ve dördüncü bölgeye çok daha anlamlı teşvikler vermelisiniz. Teşvik paketi son derece eksik kalmıştır değerli arkadaşlar.
İkinci bir eksiklik de şudur: İndirimli kurumlar vergisi oranını, yatırım faaliyete geçtikten sonra o yatırımdan elde edilecek kazanca uygulayacağız. O yatırım dışında başka bir faaliyet konusundan o şirketin geliri varsa, oradan doğacak kurumlar vergisini uygulamıyoruz; bu da eksikliktir. Mademki bir teşviktir, yatırım faaliyete geçmeden veya faaliyete geçtikten sonra başka bir alandan elde ettiği gelir varsa, gelin buna da indirimli kurumlar vergisini uygulayarak bir an önce o yatırıma yönelik teşvikin o yatırımcının eline ulaşmasını sağlayalım.
Sözlerimi burada bitiriyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum.
Sayın Akçay, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.