Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 16. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
102?nci Birleşim

10 Haziran  2009 Çarşamba

  2.- Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/692) (S. Sayısı: 385) (x)
 BAŞKAN ? Komisyon? Yerinde.
Hükûmet? Yerinde.
Komisyon raporu 385 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
?
BAŞKAN ? Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.
Daha önce kabul edilmiş önerge doğrultusunda madde 15?i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Madde 15 kabul edilmiştir.
Madde 16 üzerinde dört önerge vardır, okutuyorum:
?
TBMM Başkanlığına
Görüşülmekte olan 385 sıra sayılı Tasarı?nın 16?ncı maddesinde yer alan ?müzayede mahallerinde? ibaresinin ?müzayede mahalli olarak tanımlanan yerlerde? olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
M. Akif Hamzaçebi                    F.Mevlüt Aslanoğlu              Osman Kaptan
Trabzon                                     Malatya                                     Antalya
               Tayfur Süner                           Esfender Korkmaz
                  Antalya                                     İstanbul
BAŞKAN ? Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TUĞRUL YEMİŞCİ (İzmir) ? Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Hükûmet?
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) ? Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Kim konuşacak?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Ben konuşacağım.
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 16?ncı madde, tasarıda yer alan lisanslı depoculuğun önündeki vergi engellerinin kaldırılmasına ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Kanunu?nda da bir düzenleme yapılmasını öngörmektedir.
Madde esas itibarıyla doğru şeyleri düzenliyor. Bizim önergemiz, burada, bir düzeltmeye yöneliktir, bir ifadenin daha iyi yazılmasına yöneliktir.
Bu önerge vesilesiyle tasarıda yer alan iki madde üzerinde de görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Birincisi, tasarının 12 (g) maddesi, diğeri de tasarının 19?uncu maddesi.
12 (g) maddesinde dün gece verilen bir önergeyle değişiklik yapıldı, biraz sonra verilecek olan ve muhtemelen kabul görecek olan bir önergeyle de 19?uncu maddede aynı mahiyette bir değişiklik yapılması öngörülmektedir.
Bu iki değişikliğin düzenlediği husus şudur: Başbakanlık merkez teşkilatının satın alacağı otomobil, arazi taşıtı, uçak ve diğer her türlü motorlu taşıt araçları nedeniyle Başbakanlık katma değer vergisi ödemeyecektir, yine Başbakanlık özel tüketim vergisi ödemeyecektir.
Bu düzenleme Anayasa?nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Devletin bir cebinden öbür cebine gidiyor düşüncesiyle bu düzenlemeyi savunmak mümkün değildir. Aynı mantığı o zaman devam ettirelim, Başbakanlığın satın aldığı bütün her şey için katma değer vergisinden istisna düzenlemesi yapalım. Devletin satın alacağı bütün mallar, hizmetler için katma değer vergisi istisnası getirelim. Bunun sonu yoktur. Devlette çalışanların ücretlerini gelir vergisinden istisna edelim nasıl olsa bir cepten öbür cebe gidiyor düşüncesiyle. Bu düzenlemenin hiçbir mantığı yoktur.
Yine, bu düzenleme Katma Değer Vergisi Kanunu?nun temel kabullerine de aykırıdır. Katma değer vergisi, mal ve hizmet üretiminin bütün aşamalarını vergilendiren bir vergidir; Avrupa Birliği direktifi böyledir, Avrupa Birliğinde böyle uygulanmaktadır, bu tasarıya kadar da Türkiye?de böyle uygulanmaktaydı. Şimdi, bu tasarıyla bu ters yüz ediliyor. Başbakanlığa, anlamı belli olmayan, mantığı belli olmayan bir anlayışla, bir imtiyaz tanınmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu?na baktığımızda, istisnaların belirli sektörler ve alanlar itibarıyla düzenlendiğini görürüz: İhracat istisnası, sosyal ve askerî amaçlı istisnalar, taşımacılık istisnası, deniz ve hava taşıt araçlarının imal, inşası ve bunlarla yapılan nakliyeye ilişkin istisna. bunları daha çoğaltabiliriz, hep alanlardır, sektörlerdir. Şimdi, ilk defa bir tüketiciye yönelik olarak -ki, o da Başbakanlık- kişiye yönelik bir düzenleme yapıyoruz.
Değerli milletvekilleri, bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bunu, ben Türkiye'nin vergi sistemi açısından, kusura bakmayın, bir kara leke olarak görüyorum. Bu önergeyle, dün gece kabul edilmiş olan, 19?uncu maddede verilecek olan önergeyle katma değer vergisine, Türkiye'nin vergi sistemine bir kara delik açıyoruz, bir kara leke sürüyoruz. Bu lekeyi, eğer kabul edersek, kabul edilirse bu Hükûmet, bu Parlamento sürmüş olacaktır.
?Katma değer vergisinin mantığına aykırıdır.? dedim. Neden aykırıdır? Katma değer vergisi, tüketiciler arasında bir ayırım yapmaz, üretim sektöründeki üretici tercihlerini etkilemez, faktör arzını etkilemez. Tarafsız bir vergidir katma değer vergisi. Devlete buzdolabı satan katma değer vergisini devletten tahsil edecek, herhangi bir sorunla karşılaşmayacak, otomobil satan katma değer vergisi tahsil etmeyecek. Üretim sırasında, üretim sürecinde yüklendiği katma değer vergisini alabilmek için de devletten, aylarını, yıllarını verecek. Yeminli mali müşavire gidecek. Yeminli müşavir rapor düzenleyecek. Ona bir ücret ödeyecek. Süre geçecek. Vergi dairesine gidecek.
Peki, devlete buzdolabı satana, devlete gıda maddesi satana aynı formaliteyi niye getirmiyorsunuz? Bu, bir inat düzenlemesidir. Hükûmet tasarısında Başbakanlık olarak geldi. Mantığını bulamıyorum. Başbakanlığa verilmiş bir imtiyazdan Başbakanlık bütün ısrarlı eleştirilere rağmen vazgeçmek istememektedir. Bir inat düzenlemesidir. Bunu bir kez daha bilgilerinize sunuyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
Buyurunuz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Evet, sözlerimi burada bitiriyorum.
Bu, ayıptır değerli arkadaşlar. Gelin bunu kabul etmeyelim. 19?uncu maddede kabul etmeyelim. Geri dönüp, tekriri müzakere ile de 12?nci maddenin (g) bendindeki düzenlemeyi çıkaralım.
Başbakanlığın ödeneğe mi ihtiyacı var? Verelim. Başbakanlığın ödenek sıkıntısı diye bir şey söz konusu olamaz. Bunu kabul etmiyorum. İstediği ödeneği maliye bakanları verir. Böyle bir sıkıntı olamaz. Sıkıntı varsa burada bütçeye ödenek ilave edelim. Burada, hemen şimdi ekleyelim.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.
 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.