Hazine?nin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlarda Yapılan Özel Ağaçlandırmanın Çevre ve Orman Bakanlığınca Yayımlanan Bir Yönetmelik Değişikliği İle Tahrip Edilmesinin Yolunun Açılması Hakkında

DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

100?üncü Birleşim
5 Haziran 2009 Cuma
?
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayımız vardır.
Gündeme geçiyoruz.
Üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.
Gündem dışı ilk söz hazineye ait taşınmazlarda yapılan özel ağaçlandırmaya ilişkin yönetmenlik değişikliği hakkında söz isteyen Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi?ye aittir.
Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. 1972 yılında İsveç?in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler çevre toplantısında 5 Haziranın Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. O tarihten bu yana ve uzunca bir süreden beri Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkede 5 Haziran tarihi Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Çevre Günü?nde küresel ısınmanın önlendiği, çevre konusunda daha duyarlı ve geleceğe umutla bakabilen bir Türkiye?ye ulaşmayı diliyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çevre ve Orman Bakanlığının ormanları koruma, ülkemizin orman varlığını artırma gibi konularda görevli olması yanında bugüne kadarki Çevre ve Orman Bakanlarımızın bu konularda titiz uygulamalara sahip olduğunu biliyoruz ancak şimdiki Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu döneminde bu anlayışın ters yüz edildiğini ifade etmek isterim. Ülkemizin orman varlığını artırmak, ormanları korumak gibi kavramların, Çevre ve Orman Bakanlığının gündeminde, Sayın Veysel Eroğlu?yla birlikte ikinci sıraya düştüğünü görüyoruz. Sayın Bakan döneminde, kanun tanımayan bir anlayışla, özel ağaçlandırma alanlarının imara açılmasına izin veren bir düzenlemenin yapıldığını görüyoruz. Hatırlanacaktır, geçen yıl temmuz ayında kabul edilen ve İmar Kanunu?na bir madde ilavesini öngören 5793 sayılı Kanun?la, hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırılmak üzere özel kişilere kiralanan veya tahsis edilen taşınmazlardan projesine uygun olarak ağaçlandırılanlar, imar planı kararlarıyla artık başka herhangi bir amaca ayrılamaz. Bu Parlamentodan çıktı, son derece güzel bir yasadır. Bu düzenlemenin amacı, ülkemizin orman varlığını artırmaktır, özel kişilerin ağaçlandırma konusundaki faaliyetlerini teşvik etmek suretiyle ülkemizin daha güzel, daha yeşil bir geleceğe kavuşmasını sağlamaktır.
Esasen, Çevre ve Orman Bakanlığıyla hazine yani Millî Emlak ve kişiler arasında yapılan sözleşmeye göre de bu araziler üzerinde ağacın ömrüne göre belki yüz yıla, belki yüz yıldan da fazla sürelere kadar uzayabilen bir sözleşme yapılmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığının uygun gördüğü projeye göre ağaçlandırılan bu alanlar, hazineyle kişiler arasında yapılan sözleşme gereği ağaç orada olduğu sürece o şekliyle kalacaktır. Ancak, Çevre ve Orman Bakanlığı, 30 Nisan 2009 tarihli Resmî Gazete?de yayınlamış olduğu bir yönetmelik değişikliğiyle, bu alanların imara açılmasına izin veren, yapılaşmaya açılmasına izin veren bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeyi aynen okuyorum: ?Özel ağaçlandırma sahalarının tamamı veya bir bölümü, 6831 sayılı Kanun?un 17?nci maddesinde sayılan tesislerin kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarına Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilebilir. Bu durumda özel ağaçlandırma sahibinin tüm giderleri ve zararları, adına saha tahsisi yapılan kurum veya kuruluş tarafından özel ağaçlandırma sahibine defaten ödenir.?
Yönetmelik değişikliği, kanun tanımayan, Parlamentonun iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Geçen sene burada kabul edilen, artık özel ağaçlandırmaya konu olan hazine arazilerinin kamu hizmeti için bile olsa herhangi bir şekilde yapılaşmaya açılamayacağını düzenleyen yasa hükmüne aykırıdır.
Bu konuyu Sayın Çevre ve Orman Bakanıyla görüştüm, Ağaçlandırma Genel Müdürüyle görüştüm, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarıyla görüştüm. Aldığım cevaplar, bu yönetmeliğin doğru olduğu ve bunun değiştirilmeyeceği yönündedir. Bu tavır, Çevre ve Orman Bakanlığının yönetmelik ile kanunu askıya alma tavrıdır. Bu tavır, aynı zamanda, hazine ile kişi arasında yapılmış olan kira sözleşmesinin bir yönetmelikle ortadan kaldırılabileceğine ilişkin hukuk tanımayan bir anlayışın ürünüdür.
Şimdi Sayın Bakan veya belki onun yerine cevap verebilecek bir başka Sayın Bakan Orman Kanunu?nun 17?nci maddesini okuyup bu maddede yer alan sağlık, eğitim ve spor tesislerinin yapılabilmesi için bu alanlarda imar planı yapılmasına izin vereceklerini söyleyeceklerdir veya bu yapıları yapacak kurumlara tahsis edilmesine izin vereceklerini söyleyeceklerdir. Biraz önce de ifade ettim, İmar Kanunu?na eklenen hükmün anlamı gayet açık. Bu yerler artık herhangi bir şekilde yapılaşma amacıyla imar planına konu olamaz.
Değerli arkadaşlar, buna kamu hizmetini kalkan yaparak ?Efendim, kamu hizmeti var, ne yapalım, buraları o nedenle ağaçlandırma alanı olmaktan çıkarabiliriz, ağaçlar buradan sökülebilir.? denecektir. Ancak kamu hizmetini kalkan yaparak İmar Kanunu?nun hükmünü ortadan kaldırmanız mümkün değildir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Hamzaçebi, devam edin.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Bugün büyük kentlerimizde artık yapılaşma en yoğun noktasına gelmiştir, insanlar nefes alamaz konumdadır. Bırakın bu alanlar yeşil kalsın.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle bir yönetmelik değişikliği Hazine ile Millî Emlak ile kişiler arasında yapılmış olan kira sözleşmesinin ortadan kaldırılmasıdır. Kişi artık kendisini güvencede hissetmeyecektir, ağaçlandırma yapacak olan kişi. Böyle bir tavır olduğu sürece hiç kimse özel ağaçlandırma yapmaya cesaret edemeyecektir.
Sayın Bakan, Çevre ve Orman Bakanlığı, kanuna aykırı bu yönetmelik değişikliğini derhâl yürürlükten kaldırmalıdır, derhâl İmar Kanunu?nun hükmünü kollayacak bir düzenleme yapmalıdır. Aksi bir tavır, Çevre ve Orman Bakanlığı görevinin liyakatle yapılmadığı anlamanı gelecektir.
Sözlerimi burada bitiriyorum. Tekrar Çevre Günü?nü kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.