26.05.09 Tarihli Genel Kurul Görüşmelerinde Sayın Mustafa Elitaş'ın Konuşmasına Cevap

DÖNEM: 23 CİLT: 45 YASAMA YILI: 3


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

94?üncü Birleşim
27 Mayıs 2009 Çarşamba

?
BAŞKAN ? Elektronik cihazla yoklama yapacağız.
Yoklama için üç dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.
Yoklama işlemini başlatıyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN ? Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, İç Tüzük?ün 58?inci maddesi uyarınca söz istiyorum. Sebebi şu:
Dün yapılan Genel Kurul görüşmeleri sırasında benim Plan ve Bütçe Komisyonunda ilgili tasarının görüşülmesi sırasında sarf ettiğim bazı cümleler olduğundan başka anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Hamzaçebi.
Size üç dakika süre veriyorum.
IV.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR
1.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi?nin geçen tutanak hakkında konuşması
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Sayın Başkana bana söz hakkı verdiği için teşekkür ediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye devleti arasındaki kara sınırında bulunan arazinin mayınlardan arındırılmasına ilişkin olarak ihale usullerini düzenleyen tasarının dünkü görüşmeleri sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş, benim Plan ve Bütçe Komisyonunda yine bu tasarının görüşmeleri sırasında kullanmış olduğum bazı cümleleri olduğundan daha başka anlamlara gelecek şekilde kullanmıştır. Bu durumu açıklığa kavuşturmak üzere söz aldım.
Bu tasarının Hükûmetten gelen ilk şeklinde mayın temizleme işi bu sınırdaki arazinin kırk dört yıl süre ile mayın temizleme işini gerçekleştirecek olan firmaya ihale edilmesi suretiyle yapılması planlanıyordu. Bu model, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim içimize sinen bir model olmadı, hiçbir zaman olmadı. Bizim bu endişemizi Plan ve Bütçe Komisyonunda görev alan diğer muhalefet partileri ve iktidar partisine mensup arkadaşlarımız da paylaştılar. Daha sonra, görüşmelere ara verildi ve Hükûmet bir ara modelle bizim karşımıza geldi. Bu ara modelde birinci tercih olarak mayın temizleme işinin bedeli karşılığı yapılması şeklinde bir yol benimsendi. Eğer bu yol ile ihale gerçekleşmez ise mayın temizleme işinin, bu arazinin kırk dört yıl süreyle mayın temizleme işini gerçekleştiren firmaya kullanım hakkının verilmesi suretiyle yapılması benimsendi.
Ben, bu ikili yolun birinci yönteme göre, birinci modele göre daha ileri bir adım olduğunu ifade ettim ancak hiçbir zaman bunun bir ideal model olduğunu ifade etmedim. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak düşüncemiz, bu arazinin bedeli karşılığı mayınlardan temizlenmesidir. Herhangi bir şekilde arazinin kullanım karşılığı gibi bir fikrin kafalarda olmaması gerekir.
Esasen, tasarıyla ilgili olarak bizim Plan ve Bütçe Komisyonundaki Cumhuriyet Halk Partili üyeler olarak imzaladığımız karşı oy yazısı dikkatli okunursa orada bu görüşümüzü çok açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Kaldı ki Hükûmet, bu ikili model çerçevesinde bile hâlâ kafasındaki modelin ikinci yol olduğunu ifade etmektedir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Üç dakika doldu, bitirin lütfen.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sayın Başbakan, yetkililer, aslında ikincil yol olarak benimsenen yöntemin asıl yöntem olduğunu ifade etmektedirler. Bunun doğru olmadığını gerek Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde gerekse Genel Kuruldaki görüşmelerde parti sözcülerimiz ifade etti. Bunu bir kez daha bilgilerinize sunuyorum. Arazinin kullanımı karşılığı bu işin ihale edilmesinin yanlış olduğunu dikkatlerinize sunuyorum.
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Gündeme geçmeden, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.
Gündem dışı ilk söz, son ekonomik gelişmeler hakkında söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali Susam?a aittir.
Buyurun Sayın Susam. (CHP sıralarından alkışlar)

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.