İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Geçici 3. Maddesi Üzerinde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
 
59?uncu Birleşim
18 Şubat 2009 Çarşamba

4.- İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 15 Milletvekilinin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 5084 ve 5350 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Harun Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve 23 Milletvekilinin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676, 2/72, 2/102, 2/106, 2/334, 2/368, 2,375, 2/381, 2/383, 2/387) (S. Sayısı: 329) -------(x)

BAŞKAN ? ?

Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Önergeleri okutup, birlikte işleme alacağım, talepleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim.
Önergeleri okutuyorum:
TBMM Başkanlığına
Görüşülmekte olan 329 sıra sayılı yasa teklifinin/tasarısının geçici 3. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ederiz.
               Kamer Genç                               Vahap Seçer                            Ahmet Küçük
                   Tunceli                                      Mersin                                    Çanakkale
             R. Kerim Özkan                            Rahmi Güner
                   Burdur                                        Ordu
 
TBMM Başkanlığına
Görüşülmekte olan 329 sıra sayılı Tasarı?nın Geçici 3 üncü Maddesinin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
       Mehmet Akif Hamzaçebi                Ferit Mevlüt Aslanoğlu                      Tekin Bingöl
                  Trabzon                                     Malatya                                      Ankara
                 Ali Koçal                                 Tayfur Süner
                 Zonguldak                                    Antalya
BAŞKAN ? Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) ? Katılmıyoruz.
BAŞKAN ? Hükûmet?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) ? Katılmıyoruz.
BAŞKAN ? Önerge sahipleri?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Konuşacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının geçici 3?üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılması hakkında vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz aldım.
Hepinizin bildiği gibi dünyada yaşanan kriz Türkiye?yi de derinden etkilemiştir. Ayrıca, dünyadaki krizden bağımsız olarak bizim ekonomimizin iki üç yıldan beri kriz çıkacağına yönelik olarak birtakım göstergeleri de ortaya çıkmıştı ve son birkaç aydır TÜİK?in ve diğer makamların yayınlamış olduğu göstergeler de çok derin bir ekonomik krizin içerisine girmekte olduğumuzu bize söylüyor. Böyle bir ortamda görüştüğümüz bu tasarının krize yönelik olarak getirmiş olduğu herhangi bir temel önleminin olmadığını ifade etmek isterim.
Değerli milletvekilleri, bu maddenin getirdiği düzenleme krizle hiçbir ilgisi olmayan, tam tersine otomotiv sektöründe birtakım otomotiv şirketlerinin, üreticilerinin Özel Tüketim Vergisi Kanunu?nu yanlış uygulamalarından kaynaklanan ve bu nedenle hazineye doğması olan birtakım muhtemel vergi borçlarının silinmesine yönelik bir düzenlemedir. Son derece önemsiyorum bunu değerli milletvekilleri.
Olayın hikâyesi çok kısaca şöyledir: Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. O Kanun?un yürürlüğe girdiği tarihten önceki birkaç aylık dönemde ben Gelirler Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordum yani Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı?nı hazırlayan bürokratik kadronun başındaydım. Kanun?un yürürlüğü 1 Ağustos 2002?dir. O tarihte otomobiller ve her türlü binek araçları Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamına alınırken otomotiv sektöründen bir talep geldi. Talep şuydu: Bu Doblo dediğimiz, Kango dediğimiz, işte Mercedes Vito, bilmem işte her markanın çeşitli modelleri olarak isimlendirebileceğimiz, hepsi için ?hafif ticari araç? diyebileceğimiz grup normal olarak Avrupa Gümrük Birliği mevzuatı ve bizim mevzuatımıza göre binek otomobili sınıfındadır. Bunun pozisyon numarası 87.03?tür. Ama sektör dedi ki: ?Biz buna hazır değiliz, bize bir zaman tanıyın.? O zamanki hükûmet, o zamanki Parlamento bu talebi uygun gördü ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu?nun binek otomobillere ilişkin hükmünün bu saydığım araç grubunda 1 Ağustos 2002 tarihinde değil 1 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe girmesini öngördü, kanun o şekilde yasalaştı. 1 Ağustos 2003 tarihine kadar hafif ticari araç grubundaki bu araçlar eşya taşımaya mahsus araçların vergisi olan yüzde 4 oranıyla vergilendi. Bunun anlamı, 1 Ağustos 2003?ten sonra bunların diğer binek otomobillerinin olduğu tarifeden vergilenmesi gerektiğidir. Yüzde 26?lık orandan başlar, 46?ya kadar çıkar o, silindir hacminin büyüklüğüne göre.
Şimdi madde neyi getiriyor? Madde ?1 Ağustos 2002 tarihinden 24/7/2005 tarihine kadar olan dönemde bu otomotiv şirketleri bu kanun hükmünü yanlış uygulamış. O nedenle, bunlardan alınmamış olan özel tüketim vergilerini almayalım.? diyor, ?Yapılmış tarhiyat varsa bunları silelim.? diyor. Değerli arkadaşlar, bu bir sektörün bile bile yaptığı bir uygulamanın affedilmesidir. Bu bir aftır. Bu af vatandaş yararına, toplum yararına bir af değildir. Aflar yapılmaz değildir, yapılabilir. Bu kapsama giren 71 bin araç vardır. Bunun özel tüketim vergisi tutarı oranı, yaklaşık yüzde 30-35 kabul edersek, aşağı yukarı 500 milyon TL?dir.
Şimdi şu akla gelebilir: Efendim, 71 bin araç sahibine gidip bu vergi istenecek mi? Hayır, özel tüketim vergisinin mükellefi bu araçları satanlardır, alanlar değil. Sektör 1 Ağustos 2003 tarihine kadar süre istemiştir o zaman, o zamanki yasama organı bu süreyi vermiştir. Buna rağmen, 1 Ağustos 2003?ten sonra sektör yükümlülüğünü yerine getirmemiş, bu hükmü bile bile yanlış uygulamış.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Şimdi de bu maddeyle bu vergilerden hazine tek taraflı olarak vazgeçmektedir. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu, bir gruba bile bile af getirmektir, onların yanlışını, bile bile yaptığı bir yanlışı ortadan kaldırmaktır. Bunun kamu vicdanında kabul edilebilir bir yanı yoktur değerli milletvekilleri.
Efendim, ?Kamu makamları böyle yönlendirdi bizi.? açıklamasının hiçbir gerçekçi yanı olamaz. O zamanki sektör talebini gayet iyi hatırlıyorum: ?Bize bir yıllık süre verin.? demişlerdi, ?Bir yıldan sonra biz o vergi oranlarını uygularız.? demişlerdi. Bu söz, öyle anlaşılıyor ki, yerine getirilmemiş. Şimdi, bir yasa maddesiyle yaklaşık 500 milyon TL?lik bir vergiden Hükûmet tek taraflı vazgeçmektedir.
Çiftçilerin 2009 yılı bütçesinde kestiğimiz destekleme ödeneğinin tutarı da 550 milyon TL?dir. İşte, çiftçinin kesilen ödeneğinin kaynağı burada değerli arkadaşlar.
Teşekkür ederim, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.