Sayın Meclis Başkanı çifte standart uygulamıştır, problem buradadır.

5 Nisan 2012 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.02
BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu)

----- 0 -----

BAŞKAN ? Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91?inci Birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Konuşma süreleri beşer dakikadır. Hükûmet bu konuşmalara cevap verebilir.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Işık.
Bazı arkadaşlarımız sisteme girmiş; yerlerinden, birer dakika, giriş sıralarına göre söz vereceğim.
?
BAŞKAN ? Teşekkürler.
Sayın Hamzaçebi?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü?nü kutluyorum, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum.
Bugün vesilesiyle, kuvvetler ayrılığının bütün unsurlarıyla yerleştiği, hakların güvence altında olduğu, savunma hakkına saygı gösterilen, savunma hakkını kullandı diye avukatların ceza görmediği bir demokrasi arzumuzu da ifade ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN ? Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz.
?
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.
?
3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat ve 15 Milletvekilinin; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (2/447) (S. Sayısı: 215) (x)
BAŞKAN - Komisyon? Burada.
Hükûmet? Burada.
Komisyon Raporu?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Sayın Başkan, 215 sıra sayılı bu Kanun Teklifi ile ilgili olarak bir konuyu ifade etmek istiyorum.

Söz konusu Rapor, konuya ilişkin Kanun Teklifi, buna ilişkin Adalet Komisyonu Raporu yanında, burada kapak yazısında yazıldığı üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Adalet Komisyonu Başkanlığının tezkerelerini de içermektedir. Bu tezkerelerin, İç Tüzük?ün Komisyonun ve Meclis Başkanlığının görevlerini düzenleyen maddelerine göre, burada yer almaması gerekir; dolayısıyla bu görüşmeleri söz konusu tezkereler bu metinde olmaksızın yapmamız gerekir. Çünkü benzer bir uygulama 4+4+4 teklifinin, buna ilişkin Millî Eğitim Komisyonu Raporu?nun görüşmeleri sırasında yapılmamıştır, yani orada Meclis Başkanlığıyla Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı arasındaki yazışmalar -yani İç Tüzük?teki ifadesiyle tezkereler- o rapora dâhil edilmemiştir. Yine, Millî Eğitim Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partili üyeleri tarafından Komisyon Başkanlığına sunulmuş olan yazı söz konusu sıra sayısına dâhil edilmemiştir.
Şimdi, burada bir çifte standart söz konusudur; 4+4+4 teklifinde uygulanmayan bir usul burada uygulanmıştır. O nedenle, ya bu tezkereler buradan çıkarak bu görüşmeler yapılmalıdır ya da bu şekilde eğer devam edecekseniz usul tartışması açacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Şimdi, efendim, ilk önce şu cümlemi tamamlayayım, sözünüze cevap vereceğim.
?
BAŞKAN - Müsaade ederseniz, tabii ki arzu ediyorsanız usul tartışması da açabiliriz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Evet, usul tartışması?
BAŞKAN ? Aleyhte zannediyorum?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Aleyhte.
BAŞKAN -  Buyurun efendim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük?ün 42?nci maddesi komisyon raporlarında nelerin yer alması gerektiğini gayet açık bir şekilde düzenliyor; komisyonda yapılan görüşmeleri ve bu görüşmeler sonucu oluşan metne karşı görüşü olan milletvekilleri var ise onların muhalefet yazılarını içerir. 42?nci madde gayet açık; şimdi, bunun dışında, Meclis Başkanı komisyon başkanına bir yazı yazmış, komisyon başkanı da bunu Meclis Başkanına iade etmiş, bu yazışmanın komisyon raporlarında yer alacağına ilişkin hiçbir hüküm yoktur. Meclis Başkanlığı arzu ediyor ise 49?uncu madde çerçevesinde bir tezkereyi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunabilir. 49?uncu madde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini düzenliyor. Bu maddenin birinci fıkrasına göre de, (1) numaralı bendine göre de Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır, bu çerçevede Başkanlık arzu ediyorsa bir sunuş yapabilir.
Şunu söyleyebilirsiniz: Ne sakıncası var bunun buraya konulmasının? Aslında, gerçekte bir sakıncası yok fakat Sayın Meclis Başkanı 4+4+4 teklifinin görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisinin konuya ilişkin olarak Meclis Başkanlığına yazdığı, Meclis Başkanlığının Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığına intikal ettirdiği, Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının da tekrar Meclis Başkanlığına intikal ettirdiği yazışmaları o teklife ilişkin 199 sıra sayılı Rapor?a dâhil etmemiştir. Sayın Meclis Başkanı çifte standart uygulamıştır, problem buradadır. Bunu Genel Kurula ve milletimize burada sunuyorum. Meclis Başkanı İç Tüzük?ü kendine göre, istediği gibi yorumlamaktadır, Sayın Meclis Başkanının buna hakkı yoktur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi bir ikinci konu da şudur: Sayın Başkan, bu adli sicil konusunu düzenleyen teklifin görüşmeleri sırasında bu teklife bir madde ilave edilmesini İç Tüzük?e aykırı buluyor ve iade ediyor. Güzel bir şey. İç Tüzük?e baktığımızda, Sayın Meclis Başkanının bunu iade etmesine imkân veren bir madde yok aslında. Bunu Sayın Meclis Başkanı da biliyor ama biliyor ki bu çok doğru bir şey değil ama Komisyon demiş ki: ?Tüm siyasi partiler bunda mutabık kaldılar, biz de bu maddeyi buraya ilave etmekte bir sakınca görmedik.? Komisyonun o maddeyi ilave etmesinde de herhangi bir sakınca görmediğimi ifade edeyim ama Sayın Meclis Başkanı, açık olmayan bir konuda böyle bir ısrar sergilerken Millî Eğitim Komisyonundaki görüşmeler sırasında çok açık bir İç Tüzük aykırılığını görmezden gelmiştir. Bunu dikkatinize sunuyorum.
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim.
Başka söz almak isteyen yok.
?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Sayın Başkan?
BAŞKAN ? Efendim?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Sayın Başkanım, 4+4+4 teklifinin görüşülme usulüne ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun itirazlarını biz yazılı olarak Sayın Meclis Başkanına bildirdik, Sayın Başkan da bunu Millî Eğitim Komisyonuna gönderdi. Millî Eğitim Komisyonu kendine göre bir gerekçeyle Sayın Meclis Başkanına cevap verdi, bu bir.
BAŞKAN ?  Çok doğru.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? İki, Millî Eğitim Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partili üyelerin neden karşı oy vermediklerine ilişkin Komisyon Başkanına yazmış oldukları bir yazı var komisyon raporu düzenlenmeden.
BAŞKAN ?  Evet?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Ne bu yazı rapora girmiş durumda ne de bizim Meclis Başkanına yazıp, Sayın Başkanın, Komisyon Başkanına gönderdiği ve Komisyon Başkanının cevabi olarak Meclis Başkanına yazdığı yazı var. Hiçbiri, o 4+4+4 teklifine ilişkin komisyon raporuna dâhil edilmemiştir.
Şimdi, burada Genel Kurulu bilgilendirmek isteyen Sayın Meclis Başkanı, neden o konudaki tereddütleri, yazışmaları Genel Kurula sunarak Genel Kurulu bilgilendirmiyor? Sayın Meclis Başkanı çifte standart uygulamıştır, konu budur. Tutarlılık her yerde aynı davranmayı gerektirir. Bir yerde bir farklı adım atıp sonra başka bir yerde farklı bir adım atarsanız tutarlılığınızı kaybedersiniz.
?Efendim, birisi İç Tüzük?ün bir maddesini ilgilendiriyor, öbürü başka bir maddesini ilgilendiriyor.? gibi bir gerekçeye hiç kimse sığınamaz. Sonuçta her ikisi de İç Tüzük?ün çeşitli maddelerine aykırılık ileri süren iddialar, görüşlerdir. ?Bu görüşlerin bir kısmını, Adli Sicille ilgili olanı rapora dâhil ederim, diğer kısmını dâhil etmem, Genel Kuruldan bunu saklarım.? diyemezsiniz, konu buradadır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN ?  Teşekkür ederim. Söyledikleriniz zabıtlara geçti.
?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Sayın Başkan?
BAŞKAN ?  Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Pardon, tekrar, konuyu uzatma bağlamında söz almadım da, ?başka yerlerden gelen itirazlar? derken kastınız nedir?
BAŞKAN ? Yani kendi itirazı dışında başka yerlerden geliyorsa, diyelim ki gruplardan, milletvekillerinden vesaire. Bunlar, tezkerelere konulmamış, kendisi doğrudan itiraz ettiği zaman -ki, bu olay da öyle- itiraz ve gelen cevap tezkerelere yazılmış. Uygulama bu yönde.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Efendim, bakın, ama sizin açıklamanız benim şu iddiamı kapsamıyor veya cevaplamıyor: Bizim itirazımız Sayın Meclis Başkanında kalmış değil, Meclis Başkanı ilgili Komisyonla yazışmış. Problem burada.
BAŞKAN ? İşte ben de şunu arz ediyorum: Başkasından geleni yazmış, gelen cevabı uygulamamış şimdiye kadar, kendi doğrudan gönderdiyse onları koymuş. Uygulama bu.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) ? Yani bir siyasi parti grubu, Meclis Başkanına bir itirazda bulunur. O, Meclis Başkanı ile siyasi parti grubu arasında bir yazışmaya konu olursa burada belki tutarlı olabilirsiniz ama sonuçta 4+4+4 teklifinde Cumhuriyet Halk Partisinin itirazlarını buraya dâhil etmemiştir Meclis Başkanı, Genel Kurulun ve milletin gözünden saklamıştır. Problem buradadır.
BAŞKAN ? Zapta geçti söyledikleriniz.
?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.