Hukuksuz işlemler ortadan kaldırılarak Komisyon toplantısı kaldığı yerden devam etmelidir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı


Sayı: ............                                                                                                                   16.03.2012


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 11 Mart 2012 tarihli birleşiminin ses kayıtları ile tutanakları incelenmiş bugüne kadar kamuoyuna yansımayan bazı yeni usulsüzlükler tespit edilmiştir.
Ses kayıtlarının toplantı saatinden önceki zaman diliminde gerçekleşmiş olması nedeniyle tutanağa geçmemiş olan bölümleri CHP?nin iddialarını destekler nitelikte bilgiler içermektedir.

Toplantının açılmasından önceki olayları yansıtan yaklaşık 5 dakikalık ses kaydında, AKP Grup Başkanvekilinin Komisyon Başkanını nasıl baskı altına aldığı ve sözleri ile yönlendirdiği net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Yine ses kayıtlarının Komisyon toplantısı başlamadığı için tutanağa geçirilmeyen bölümünde, Sayın Muharrem İnce?nin ?Medyanın huzurunda konuşma taleplerimizi Başkana iletiyorum.? sözleri yer almaktadır. Bu kayıtlardan, CHP milletvekillerinin 7. Madde için (M.Akif Hamzaçebi?nin ayrıca 8. Madde için) söz taleplerini içeren dilekçelerini Komisyon Başkanına ilettiği ve Komisyon Başkanının da bu dilekçeleri teslim aldığı tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde anlaşılmaktadır. Komisyon Başkanının tutanağa geçen bölümde, 7. Maddenin okunmasının ardından söz taleplerini işleme koymadığı görülmektedir. Böylece Anayasa ve İçtüzük ihlali belgeli hale gelmiştir.

Ses kayıtları ile tutanaklar karşılaştırıldığında redaksiyon yetkisini aşan değişiklikler yapıldığı görülmektedir.

Verilen önergelerin madde numaralarının teselsül ettirilmesi gerekirken bu işlem yapılmamış, araya madde girmemiş gibi işlem yapılmıştır.
Teklif maddeleri okunurken Alt Komisyon metni aynen okunmamış, dolayısıyla Komisyon üyeleri Alt Komisyon metninden farklı bir metni kabul etmişlerdir. Örneğin 2547 sayılı Kanuna Geçici 61 inci maddenin eklenmesinin öngörüldüğü 15 inci maddenin  (daha sonra 16 ncı madde olarak işlem görmüştür.)  Alt Komisyon metninde ?ortaöğretim? ibaresi yer alırken, Komisyonda oylanan metinde aynı ibare ?ilköğretim? olarak okunmuş ve oylanmıştır. Aynı maddede yer alan ?Yükseköğretim? ibaresi de ?ilköğretim olarak okunmuş, maddenin tamamı göz önüne alındığında okunan metinin anlamsız bir metin olduğu görülmektedir. Tüm tutanak incelendiğinde, okunan ve oylanan metin ile Alt Komisyon metninin birçok yerde farklılıklar arz ettiği görülmektedir. Bu farklılıkların redaksiyon yetkisi ile düzeltilemeyeceği açıktır. Komisyondan çıktığı iddia edilen metin oylanan metinden farklı olduğundan gerçek durumu yansıtmamaktadır.

Komisyon çalışmalarını tutanaklar üzerinden incelediğiniz medyaya yansımıştır. Ses kayıtlarının tutanağa geçirilmeyen bölümlerini de incelemeniz durumunda söz konusu iddialarımızın doğruluğu görülecektir. Ayrıca tutanaklar ile ses kayıtlarının karşılaştırılması durumunda Komisyon iradesinden farklı metinlerin Komisyonda kabul edilmiş gibi işlem yapıldığı görülecektir.
TBMM İçtüzüğünün 29 uncu maddesine göre milletvekillerinin komisyonlarda görüşlerini ifade etmek amacıyla söz hakları vardır. Milletvekillerine söz hakkının tanınmamış olması İçtüzüğün anılan maddesine açık bir aykırılıktır. Ancak bu ihlal sadece İçtüzükle sınırlı değildir. Anayasanın 87 nci maddesi yasama görevini Türkiye Büyük Millet Meclisine yani milletvekillerine vermiştir. Milletvekillerine komisyonda söz hakkının tanınmamış olması, milletvekillerinin yasama görevini yapmasının engellenmesi sonucunu yarattığından, bu durum Anayasanın 87 nci maddesine de açık bir aykırılıktır. Komisyon Başkanı tutumuyla Anayasayı açıkça ihlal etmiştir.
Belirtilen nedenlerle tüm bu hukuksuz işlemlerin ortadan kaldırılarak Komisyon toplantısının kaldığı yerden devam etmesinin sağlanması konusunda gereğini arz ederim.M. Akif HAMZAÇEBİ
İstanbul Milletvekili
Grup Başkanvekili

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.