Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran teklif Genel Kurulda görüşülemez

CHP'NİN "KOMİSYON'UN İPTALİ DİLEKÇESİ" MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

ANKARA(ANKA)-CHP, Milli Eğitim Komisyonu'nun 4+4+4 teklifinin görüşüldüğü 11 Mart tarihli toplantısının iptal edilmesine yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığı'na teslim etti. CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce'nin imzasını taşıyan dilekçede, Anayasa ve içtüzük ihlali yapıldığı vurgulanarak, "İlgili hükümlerin gereği yerine getirilmeden teklif kabul edilmiş sayılamaz" denildi. Dilekçede, Komisyon çalışmaları tamamlanamadığı için Komisyon raporu oluşturulamayacağı ve teklifin Genel Kurul'da görüşülemeyeceğinin altı çizildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce'nin imzasını taşıyan dilekçede,"Kanun teklifinin görüşüldüğü 11 Mart 2012 tarihli toplantısına iktidar partisine mensup yüzü aşkın milletvekilinin salonu doldurması ve saldırgan hareketlerde bulunarak şiddet kullanmaları nedeniyle CHP'nin komisyon üyesi milletvekilleri ve diğer milletvekilleri katılamamıştır" denildi. Dilekçe şöyle devam etti:

"Anayasanın 88. maddesinde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme usul ve esaslarının İçtüzükle düzenleneceği, 95. maddesinde de TBMM'nin çalışmalarını kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürüteceği hüküm altına alınmıştır. Tasarı ve tekliflerin komisyonlarda nasıl görüşüleceğine ilişkin hükümler de TBMM İçtüzüğünün 13. Bölümünde yer almaktadır. Söz konusu maddeler incelendiğinde, Milli Eğitim Komisyonunun 2/358, 305, 306, 307, 312 Esas Numaralı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşüldüğü 11 Mart 2012 günü toplantısında Anayasa ve İçtüzük ihlalleri yapıldığı görülmüştür. Anayasa ve İçtüzüğün teklif ve tasarıların görüşülmesine ilişkin hükümlerinin gereği yerine getirilmeden teklif kabul edilmiş gibi işlem yapılmıştır.

Teklif Anayasa ve İçtüzüğün bir teklifin Genel Kurula görüşülecek hale gelmesine ilişkin öngördüğü aşamaları tamamlamamıştır. Komisyon Başkanı tarafından görüşme olarak nitelendirilen anılan toplantıda İçtüzükte yer alan hükümler ihlal edilmiştir. Bu nedenle Komisyon tarafından düzenlenmesi muhtemel Komisyon Raporunun Sıra Sayısı haline getirilerek TBMM Gündemine getirilmesi Anayasa ve İçtüzük hükmüne aykırı olacaktır."

 

-"SALONUN İŞGALİNE OLANAK SAĞLAMIŞTIR"-

 

Dilekçede Komisyon Başkanı Nabi Avcı'nın siyasi iktidar grubuyla anlaşmalı bir şekilde, toplantı saatinden önce bir zaman diliminde Komisyon salonunu açtırdığı belirtilerek şöyle devam edildi:

"Komisyon çalışmalarının sürdürülemeyeceği bir şekilde iktidar partisi milletvekilleri tarafından komisyon salonunun işgaline olanak sağlanmıştır. Komisyon çalışmaları İçtüzüğün 46.maddesine aykırı olarak başlatılmış ve sürdürülmüştür. İç tüzüğün 46.maddesinde komisyon toplantılarının düzenine ilişkin hüküm yer almaktadır. Bu maddeye göre düzenin sağlanmaması durumunda, komisyon başkanının toplantıya ara vermesi ya da çalışmaları erteleyerek durumu gereği yapılmak üzere TBMM Başkanına bildirmesi gerekmektedir. Komisyon başkanı, muhalefet milletvekillerinin can güvenliklerinin olmadığı bir ortamda toplantıyı başlatmış ve devam ettirmiştir. Bu açıdan çalışma ortamı oluşmadan, üyelerin ve milletvekillerinin katılımı sağlanmadan toplantının açılması İçtüzüğe aykırıdır.

Zorbalıkla fiili durum yaratılmasına göz yumulmuştur. Bu durum Anayasanın 87. maddesine de aykırıdır. Anayasanın 87.maddesinin yasama organına dolayısıyla milletvekillerine verdiği yasama görevini yerine getirme görevi fiili güç kullanılarak engellenmiştir. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinin kullanılması engellenerek Anayasa ihlal edilmiştir. TBMM İçtüzüğünün 29.maddesinde (Komisyonlarda istem sırasına göre söz verilir) hükmü yer almaktadır. Komisyon toplantısının açılmasının ardından CHP'li komisyon üyeleri, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin söz talebini içeren dilekçeler Sayın Muharrem İnce tarafından Komisyon Divanına teslim edilmesine karşın, işleme konulmamış ve milletvekillerinin söz hakkı ihlal edilmiştir. Komisyonda CHP'li bir tek milletvekili bile konuşmamıştır. 29.madde söz hakkının verilmesi konusunda komisyon başkanına takdir hakkı vermemektedir. Bu durum aynı zamanda yukarıda belirtilen gerekçelerle Anayasanın 87.maddesine de aykırıdır."

 

-"KOMİSYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAMIŞTIR"-

 

TBMM İçtüzüğünün 42.maddesinde "Komisyonlar, karara bağladıkları işler için birer rapor düzenler" hükmünün bulunduğunun ifade edilen dilekçede, "Bu açıdan anılan teklif, görüşmeler sırasında söz talepleri ile değişiklik önergeleri işleme konulmadığından, karara bağlanamamış durumdadır" denilerek, bu gerekçe ile "Teklifin Komisyon çalışmaları tamamlanmamıştır. Bu durumda Komisyon Raporu oluşturulamayacağından" teklifin Genel Kurulda görüşülemeyeceği ifade edildi.

Dilekçeye şöyle son verildi:

"TBMM İçtüzüğünün 14. maddesinin 6. bendi hükmüne göre, Meclis Başkanı olarak Komisyonları denetleme görevinizi yerine getirerek 11 Mart 2012 tarihli toplantının Anayasa ve İçtüzüğe aykırılığı yönünden geçersiz sayılması doğrultusunda işlem yapmanızı, usulsüzlükler ve bunların hukuksuz sonuçları ortadan kaldırılmadığı takdirde TBMM çalışmaları ve Başkanlığın tutumuyla ilgili Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün grubumuza sağladığı tüm hakları kullanacağımızı bildirir, gereğini arz ederiz."(ANKA/SON)

(ÜNS/ZHR)

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.